• info@krimpenpresents.nl

HUISREGELS KRIMPEN MUSIC FESTIVAL

Om het festival gezellig en veilig voor iedereen te houden hebben wij enkele huisregels opgesteld. U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en andere daartoe bevoegde personen op te volgen. Bij het betreden van het evenemententerrein ga je akkoord met de volgende huisregels.

Kinderen: Jongeren onder de 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwassen persoon zijn.

Houding en doelgroep: Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde tijdens het Krimpen Music Festival. U dient zich op zulke houding te gedragen dat andere bezoekers hier geen hinder van ondervinden of redelijkerwijs aanstoot aan kunnen nemen. Bij wangedrag wordt u van het evenemententerrein verwijderd.

Huisdieren: Huisdieren dienen ten allen tijden aangelijnd te zijn en mogen geen overlast of hinder veroorzaken.

Discriminatie: Discriminatie door zowel bezoekers als personeel wordt door de organisatie niet getolereerd. Wij tolereren geen enkele vorm van ongewenste intimiteiten of discriminatie. Agressie, inbegrepen bedreiging en mishandeling zijn verboden op straffe van verwijdering van het evenemententerrein.

Fouilleren en detectie: Bij het betreden van het terrein is het mogelijk dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle door middel van een fouillering. Ook kan er een tassencontrole worden uitgevoerd.

Tassen: Op het evenemententerrein zijn (rug)tassen groter dan 30 x 21 x 10 CM niet toegestaan.

Consumpties: Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

Afval: Deponeert u in de daartoe bestemde afvalbakken/-zakken.

Alcoholgebruik: Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar. Het is voornoemde personen ook verboden alcoholische dranken aan te nemen, vast te houden en/of te nuttigen. Overmatig alcoholgebruik en openbare dronkenschap zijn verboden.

Klachten: Wanneer u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u deze bij de organisatie melden. Dit kunt u mondeling, telefonisch, per e-mail info@krimpenpresents.nl dan wel schriftelijk melden.

Wapens: Wapens of voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt zoals vuurwapens, messen, vuurwerk, paraplu’s, glaswerk/blik, deodorant, parfum, plastic flessen, vlaggen, etc. zijn altijd verboden. BIJ VONDST VAN WAPENS WORDT ALTIJD DE POLITIE INGESCHAKELD!

Foto’s en video: Wij maken op het terrein foto’s en video-opnamen die wij gebruiken voor onze website en pr-uitingen. Het maken van professionele foto’s en film door derden zonder toestemming van de organisatie is verboden. Professionele foto- en filmapparatuur wordt in beslag genomen.

Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie af te geven.

Drugs: Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van drugs, alsmede de hulpmiddelen hiervoor zijn ten strengste verboden. Zowel op als in de omgeving van het evenemententerrein. Het kopen of aanstalten maken tot kopen van deze middelen is ten strengste verboden. BIJ VONDST VAN DRUGS WORDT DE POLITIE ALTIJD INGESCHAKELD!

Aansprakelijkheid: het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement is op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan eigendommen tijdens uw bezoek, noch voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van uw bezoek.

Camera’s: er zijn camera’s aanwezig op het terrein. Met het betreden van het evenemententerrein stemt u in dat er beeld- en/of geluidsopnames gemaakt en, al dan niet gepubliceerd worden.

Commerciële activiteiten: het is verboden het terrein anders dan als privépersoon te bezoeken. Het is niet toegestaan om op het terrein commerciële of anderszins wervende activiteiten te ontplooien. Hieronder worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan het verspreiden van flyers of foldermateriaal, enquêteren en het werven van leden of donateurs.

Toiletgebruik en wildplassen: u kunt gebruikmaken van de toiletten op het evenemententerrein. Deze toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor (kortdurend) persoonlijk gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan. Bij wildplassen wordt u onmiddellijk van het terrein verwijderd.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie. Bij overtreding van de regels c.q. wangedrag kunnen personen de toegang worden geweigerd of van het terrein verwijderd worden.